Polityka Prywatności

Druhny i Druhowie, Drodzy Rodzice!

w związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane i dane Waszych dzieci. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

1. [Administrator danych]

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź („Chorągiew”).

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się bezpośrednio:

  • Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zhp.pl
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 889 788

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Pana/Pani dane osobowe obejmujące m.in. imię, nazwisko, stanowisko, adres email, numer telefonu będą przetwarzane w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu, w tym kontaktu w związku z podjęciem lub z zamiarem podjęcia współpracy z Chorągwią.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzasadniony interes Chorągwi (art. 6 ust.1 lit. f RODO) polegający na komunikowaniu z innymi osobami, organizacjami i władzami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością statutową. Jednakże, jeżeli nawiązanie i utrzymywanie kontaktu następują w wykonaniu umowy z Chorągwią, której Pani/Pan jest stroną, podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność do wykonania tej umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu.

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

  • dostawcom usług teleinformatycznych takich jak hosting poczty elektronicznej,
  • operatorom pocztowym i przewoźnikom.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawniane organom administracji publicznej uprawnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan w każdej chwili:

  • wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto może Pani/Pan:

  • żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z przetwarzaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
  • żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
  • żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna przetwarzania tych danych (np. jeżeli został wniesiony zasadny sprzeciw) albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
  • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych lub o zasadności zgłoszonego sprzeciwu albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń,
  • żądać otrzymania danych osobowych, których sama nam Pani dostarczyła / sam nam Pan dostarczył, oraz przekazania tej kopii bądź Pani samej / Panu samemu, bądź innemu wskazanemu przez Panią/Pana pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie; dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych w sposób automatyczny w celu wykonania umowy (na podstawie art. 20 RODO).

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możecie Państwo wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030